โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 สภา อบต.

   
  นายทศพล  เที่ยงธรรม  
  ประธานสภา อบต.กุดตุ้ม  
     
   
  นางประภา  เจริญสุข  
  รองประธานสภา อบต.กุดตุ้ม  
     
   
  นายเฉลิมศิลป์  เทพจันทรา  
  เลขานุการสภา อบต.กุดตุ้ม  
     
 
นายสิพิศักดิ์  คุ้มไข่น้ำ   นายมิ่งขวัญ  งอกไข่น้ำ
สมาชิกสภา อบต.กุดตุ้ม หมู่ที่ 1   สมาชิกสภา อบต.กุดตุ้ม หมู่ที่ 2
     
 
นายชัยยา  เก่งสูงเนิน   นายปรีชา  บุญจันทา
สมาชิกสภา อบต.กุดตุ้ม หมู่ที่ 3   สมาชิกสภา อบต.กุดตุ้ม หมู่ที่ 4
     
 
นายสมศักดิ์  เหวชัยภูมิ   นายเสถียน  เพชรจำนงค์
สมาชิกสภา อบต.กุดตุ้ม หมู่ที่ 6   สมาชิกสภา อบต.กุดตุ้ม หมู่ที่ 7
     
 
นายไพฑูรย์  มะปะโม   นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ
สมาชิกสภา อบต.กุดตุ้ม หมู่ที่ 8   สมาชิกสภา อบต.กุดตุ้ม หมู่ที่ 10
     
 
นายธงชัย  นานันท์   นายวินัย  นานันท์
สมาชิกสภา อบต.กุดตุ้ม หมู่ที่ 11   สมาชิกสภา อบต.กุดตุ้ม หมู่ที่ 12
     
 
นายธีระ  สงชนะ   นางประนอม  ทรัพย์โยธิน
สมาชิกสภา อบต.กุดตุ้ม หมู่ที่ 13   สมาชิกสภา อบต.กุดตุ้ม หมู่ที่ 14
     
 
นายจีระศักดิ์  อาสากิจ   นายสุนทร  แพงศรี
สมาชิกสภา อบต.กุดตุ้ม หมู่ที่ 16   สมาชิกสภา อบต.กุดตุ้ม หมู่ที่ 17
     
 
นายชัยยา  ศรีคอนไทย   นางจิระพร  คำทอง
สมาชิกสภา อบต.กุดตุ้ม หมู่ที่ 18   สมาชิกสภา อบต.กุดตุ้ม หมู่ที่ 19

 


 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1087599 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน