โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 สภา อบต.

   
  นายทศพล  เที่ยงธรรม  
  ประธานสภา อบต.กุดตุ้ม  
  โทร. 098-0977312  
   
  นางประภา  เจริญสุข  
  รองประธานสภา อบต.กุดตุ้ม  
  โทร. 087-9639423  
   
  นายสิพิศักดิ์  คุ้มไข่น้ำ  
  เลขานุการสภา อบต.กุดตุ้ม  
  โทร. 090-4384661  
   
  นายมิ่งขวัญ  งอกไข่น้ำ  
  สมาชิกสภา อบต.กุดตุ้ม หมู่ที่ 2  
  โทร. 086-2631414  
 
นายชัยยา  เก่งสูงเนิน   นายปรีชา  บุญจันทา
สมาชิกสภา อบต.กุดตุ้ม หมู่ที่ 3   สมาชิกสภา อบต.กุดตุ้ม หมู่ที่ 4
โทร. 089-9465729   โทร. 089-0867019
 
นายสมศักดิ์  เหวชัยภูมิ   นายเสถียน  เพชรจำนงค์
สมาชิกสภา อบต.กุดตุ้ม หมู่ที่ 6   สมาชิกสภา อบต.กุดตุ้ม หมู่ที่ 7
โทร. 085-6357665   โทร. 099-4736397
 
นายไพฑูรย์  มะปะโม   นายไพรวัลย์  พิลาวรรณ
สมาชิกสภา อบต.กุดตุ้ม หมู่ที่ 8   สมาชิกสภา อบต.กุดตุ้ม หมู่ที่ 10
โทร. 061-0375756   โทร. 081-0663733
 
นายริ้ว  เหวชัยภูมิ   นายวินัย  นานันท์
สมาชิกสภา อบต.กุดตุ้ม หมู่ที่ 11   สมาชิกสภา อบต.กุดตุ้ม หมู่ที่ 12
โทร. 093-1508439   โทร. 062-1972959
 
นายธีระ  สงชนะ   นางประนอม  ทรัพย์โยธิน
สมาชิกสภา อบต.กุดตุ้ม หมู่ที่ 13   สมาชิกสภา อบต.กุดตุ้ม หมู่ที่ 14
โทร. 082-4727248   โทร. 062-9874997
 
นายจีระศักดิ์  อาสากิจ   นายสุนทร  แพงศรี
สมาชิกสภา อบต.กุดตุ้ม หมู่ที่ 16   สมาชิกสภา อบต.กุดตุ้ม หมู่ที่ 17
โทร. 099-0724499   โทร. 088-4754068
 
นายชัยยา  ศรีคอนไทย   นางจิระพร  คำทอง
สมาชิกสภา อบต.กุดตุ้ม หมู่ที่ 18   สมาชิกสภา อบต.กุดตุ้ม หมู่ที่ 19
โทร. 092-9694907   โทร. 097-0034816

 


 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1200002 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน