โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
   
   

 


 

 
  นายวิเชียร   วงษ์ชัย  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม
 
  โทร. 097-3395942  
     
นางสาวบังอร  มลัยทิพย์ นางบังอร  วรรณพงษ์ นายวิเชียร   วงษ์ชัย
หัวหน้าสำนักปลัด (ระดับต้น) ผู้อำนวยการกองคลัง (ระดับต้น) ผู้อำนวยการกองช่าง (ระดับต้น)
โทร. 082-5428795 โทร. 090-2818080 โทร.097-3395942
     
างสาวดอกจันทร์   เอื้อศรี นางสาวบังอร  มลัยทิพย์ นายนพรุจ   บุตรชาลี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (ระดับต้น) หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (ระดับต้น)
โทร. 086-2504841 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (ระดับต้น) โทร.  084-7969445
  โทร. 082-5428795  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1199991 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน