โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 กฏหมาย/ระเบียบ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 พ.ย. 2566    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 68
  10 เม.ย. 2566    ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูฯ (ฉ.2) พ.ศ.2566 88
  16 ส.ค. 2565    ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 12
  16 พ.ค. 2565    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าสารของราชการ พ.ศ.2540 77
  9 พ.ค. 2565    พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 (ปี 2562) 70
  2 พ.ค. 2565    พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 78
  3 ก.พ. 2565    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่3 พ.ศ.2563 247
  3 ก.พ. 2565    พระราชบัญญัติ ส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 240
  3 ก.พ. 2565    พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2554 ฉบับที่2 240
  3 ก.พ. 2565    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะเเละส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 240

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1200005 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน