โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 ม.ค. 2567    คู่มือหรือมตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22
  30 พ.ย. 2566    คู่มือปฏิบัติงานการทำลายหนังสือราชการ 14
  1 ธ.ค. 2565    คู่มือคำอธิบายสมรรถนะ 112
  3 ต.ค. 2565    คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น 84
  26 เม.ย. 2565    คู่มือสวัสดิการ พนักงานจ้างส่วนท้องถิ่น/พนักงานส่วนท้องถิ่น 155
  26 เม.ย. 2565    คู่มือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 167
  1 มี.ค. 2565    คู่มือการปฏฺิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 133
  17 ม.ค. 2565    คู่มือวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น 138
  11 ม.ค. 2565    คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ อบต.กุดตุ้ม 128
  7 ต.ค. 2564    คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 69

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1199960 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน