โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ธ.ค. 2565    คู่มือคำอธิบายสมรรถนะ 74
  7 ต.ค. 2565    คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 42
  3 ต.ค. 2565    คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น 51
  26 เม.ย. 2565    คู่มือสวัสดิการ พนักงานจ้างส่วนท้องถิ่น/พนักงานส่วนท้องถิ่น 125
  26 เม.ย. 2565    คู่มือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 135
  1 มี.ค. 2565    คู่มือการปฏฺิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 103
  17 ม.ค. 2565    คู่มือวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น 99
  11 ม.ค. 2565    คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ อบต.กุดตุ้ม 99
  7 ต.ค. 2564    คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 44
  11 พ.ค. 2564    มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 161

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1149565 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน